Kennisbank Verkeersrecht Dagvaarding Uitvoering van het vonnis

Uitvoering van het vonnis

dagvaarding politierechtbank

Algemeen

Nadat de rechter een vonnis uitspraak met de daarin vermelde straf, dient deze straf ook ten uitvoer worden gelegd door de Staat. Naargelang de aard van de straf zal de uitvoering ook verschillen.

 

De geldboete

Alle straffen die de rechter uitspreekt dienen vermeerderd te worden met de opdeciemen. Heden is dit x 8.

Als u een geldboete werd opgelegd, zal u het betalingsverzoek ongeveer 3 tot 4 maanden na de uitspraak van het vonnis ontvangen, afhankelijk van de werkdruk bij het openbaar ministerie.

Rijverbod

Indien een verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig werd uitgesproken zal het rijverbod enkele maanden na de uitspraak worden betekend door de wijkagent. Dit kan bij u thuis of na uitnodiging op het politiekantoor.

Het rijverbod moet u persoonlijk ter kennis worden gebracht door het Openbaar Ministerie. In de meeste gevallen zal u worden gevraagd om het formulier ter kennisgeving te ondertekenen. Na de kennisname heeft u vier dagen tijd om uw rijbewijs in te dienen op de griffie van de politierechtbank die het verval uitsprak.

Het rijverbod gaat vervolgens in op de vijfde dag na kennisgeving. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn echter niet meer in deze termijn inbegrepen. Het is daarom noodzakelijk dat u tijdig het rijbewijs inlevert.

De rechter kan na u gehoord te hebben oordelen om het rijverbod enkel in het weekend op te leggen. Zulks is niet meer mogelijk wanneer de rechter een alcoholslot of het opnieuw behalen van proeven oplegt. (art.40 wegverkeerswet).

Vervangend rijverbod

De rechter kan een vervangbaar rijverbod koppelen aan de geldboete. Dit wil evenwel niet zeggen dat u mag kiezen om de boete niet te betalen en te opteren voor het rijverbod.

De Federale Overheidsdienst die instaat voor de inning van geldboeten zal vooreerst alle wettelijke middelen gebruiken om de veroordeelde te dwingen tot betaling met zelfs mogelijke beslagmaatregelen. Enkel indien de veroordeelde niet in staat zal zijn de geldboete te betalen, kan de uitgesproken geldboete worden vervangen door het opgelegde rijverbod.

De bijdrage aan fondsen

Bij elke tenlastelegging waarvoor een geldboete vanaf 150,00 Euro (inclusief x opdeciemen) wordt uitgesproken, zal de rechter tevens de betaling van een bepaalde som aan het Slachtofferfonds uitspreken. Wanneer de dader bijvoorbeeld onbekend is of onvermogend blijkt, draagt de federale staat bij tot het vergoeden van de slachtoffers.De som bedraagt 25 Euro, te vermenigvuldigen met 8 (opdeciemen strafrechtelijke geldboetes 2012). Dit komt neer op een bijdrage van 200 Euro per geldboete.

Naast de bijdrage tot het Slachtofferfonds legt de Politierechter thans ook bij elke veroordeling de betaling op van een bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Deze bijdrage bedraagt thans 20 Euro.

Gerechtskosten

Uiteraard zal u als dader ook dienen in te staan voor de gemaakte gerechtskosten. Deze kosten kan u recupereren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Indien u voor de politierechtbank dient te verschijnen, laat u zich best bijstaan door een gespecialiseerde advocaat voor de behartiging van uw belangen. Ook indien de overtreding moeilijk kan betwist worden, blijft de bijstand door een advocaat zinvol. Immers kan nog steeds worden gepleit over de omstandigheden, de strafmaat…

De kosten en erelonen van uw advocaat worden in principe ook gedekt door uw rechtsbijstandverzekeraar.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK