Verstek en verzet

dagvaarding politierechtbank

Vonnis bij verstek

Indien u niet verschijnt en niemand u vertegenwoordigt op de zitting van de Politierechtbank, dan wordt de zaak in uw afwezigheid behandeld en volgt een uitspraak bij verstek. Het vonnis bij verstek zal u worden betekend door een gerechtsdeurwaarder. Hierin zal de straf staan waartoe u werd veroordeeld.

 

Verzet aantekenen?

Indien u niet akkoord gaat met de straf die door de politierechtbank werd uitgesproken, kan u tegen de uitspraak bij verstek ofwel verzet aantekenen, ofwel in hoger beroep gaan. Als u verzet aantekent, komt de zaak opnieuw voor bij dezelfde rechter die u heeft veroordeeld. Bij een verzetsprocedure riskeert u geen verzwaring van uw straf.

De mogelijkheden op verzet in strafzaken werden evenwel drastisch ingeperkt. De wetgever wil daarmee vermijden dat de procedure wordt misbruikt en zaken meermaals worden behandeld zonder gegronde reden. Zo zal de veroordeelde partij in verzet moeten aantonen dat hij geen kennis had van de oorspronkelijke dagvaarding, dan wel overmacht of een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek moeten bewijzen.

Indien u dus wel kennis had van de dagvaarding en geen overmacht of gegronde reden kan aantonen voor uw afwezigheid op de eerste zitting, tekent u beter hoger beroep aan.

 

Termijn van 15 dagen

De uiterste termijn om verzet aan te tekenen beloopt 15 dagen na de kennisname van de betekening van het verstekvonnis door de gerechtsdeurwaarder. Indien u ten tijde van de betekening bijvoorbeeld in het buitenland verbleef, zal de termijn van 15 dagen een aanvang nemen van het ogenblik dat u opnieuw thuis bent gekomen en kennis hebt genomen van dit verstekvonnis.

 

Verzet aantekenen via de gerechtsdeurwaarder

Het aantekenen van verzet gebeurt door middel van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. De gemiddelde kostprijs van een dagvaarding in verzet bedraagt +/- 50 euro. Indien u verzekerd bent voor het risico rechtsbijstand zal de verzekeraar in principe die kost dragen.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK