Kennisbank Verkeersrecht Ongeval Schadevergoeding na een verkeersongeval

Schadevergoeding na een verkeersongeval

Welke soorten schade zijn er?

Na een verkeersongeval kan zich verschillende schade voordoen. De schadeposten kunnen worden onderverdeeld in twee grote categorieën. Enerzijds de zaakschade en anderzijds de schade ten gevolge van lichamelijke letsels.

Onder zaakschade kan onder andere vallen:

 • Totaal verlies
 • Gebruiksderving
 • Huur van een vervangingsvoertuig
 • Sleepkosten
 • Bergingskosten
 • Financieringskosten
 • BIV
 • Expertisekosten

Ook andere materiële schade zoals kledijschade of administratieve kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

De schade ten gevolge van lichamelijke letsel dient te worden onderverdeeld in vergoeding voor de periode van tijdelijke ongeschiktheid en een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid. Om deze vergoedingen te berekenen bestaan verschillende manieren waarbij veelal rekening wordt gehouden met de persoonlijke ongeschiktheid en de economische ongeschiktheid.

De berekeningen gebeuren aan de hand van de Indicatieve Tabel. Deze tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld werd door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters en die door juristen als leidraad wordt gebruikt voor de raming van schade.

De advocaten van Verkeer-Recht.be kunnen u bijstaan bij de volledige berekening van de te vorderen schadevergoeding.

 

Objectiviteitsclausule

U bent niet verplicht om steeds akkoord te gaan met de regeling die uw verzekeraar voorstelt. Indien uw mening aangaande de aansprakelijkheid bijvoorbeeld verschilt van deze van uw verzekeraar kan u een beroep doen op de objectiviteitsclausule die in de meeste rechtsbijstandverzekeringen is opgenomen. U heeft u er immers alle belang bij dat de kans om uw schade vergoed te zien, hoe klein ook, wordt benut op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

De objectiviteitsclausule houdt in dat wanneer er discussie bestaat tussen u en uw verzekeraar met betrekking tot de aansprakelijkheid, heeft u veelal het recht om een bijkomend juridisch advies in te winnen.

Indien de door u geraadpleegde advocaat uw standpunt bijtreedt, zal uw verzekeraar, ongeacht de eventuele afloop van een gerechtelijke procedure, verplicht zijn de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste te nemen. Ook de kosten en erelonen die betrekking hebben op het juridisch advies. Indien de door u geraadpleegde advocaat van oordeel is dat het standpunt van uw verzekeraar correct is, dan zal u de helft van de kosten en erelonen voor dit advies zelf moeten dragen.

 

Burgerlijke partij bij de politierechtbank

Indien de tegenpartij voor de politierechtbank moet verschijnen en uw schade nog niet of slechts gedeeltelijk werd vergoed, kan u zich burgerlijke partij te stellen. Door middel van een uitgewerkte nota kan u schadevergoeding vorderen.

Indien de tegenpartij niet voor de politierechtbank moet verschijnen, kan u uiteraard zelf ook dagvaarding uitbrengen. Het is daarbij aangeraden zich te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat in verkeersrecht.

In principe worden de gerechtskosten en de kosten en erelonen van uw raadsman integraal ten laste worden genomen door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Vergoeding van de zwakke weggebruiker (art. 29bis WAM-wet)

Speciaal voor de zwakke weggebruiker heeft de wetgever een specifieke regeling uitgewerkt ter vergoeding van geleden schade. Deze regeling is opgenomen in art. 29bis WAM-wet.

Als zwakke weggebruiker wordt voornamelijk aanzien:

 • voetgangers
 • fietsers
 • inzittenden in het voertuig

De wet bepaalt dat alle schade wordt vergoed, behoudens de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder.

Het vergoedingsprincipe is een plicht in hoofde van de WAM-verzekeraar, zonder dat de aansprakelijkheid van de verzekerde moet vaststaan. De schade moet zich wel hebben voorgedaan in een verkeersongeval, zodat in de rechtspraak wel eens wat discussie bestaat over het begrip.

Het is de verzekeraar van een betrokken voertuig die de schade moet vergoeden, zonder dat er een oorzakelijk verband dient te zijn tussen het voertuig en de schade.

 

De indicatieve tabel

De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die in de Belgische rechtspraak gebruikt wordt als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, die men dus niet aan de hand van bewijsstukken kan aantonen (bv. morele schade).

De lijst is opgesteld door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters.

De indicatie tabel vermeldt o.a. volgende schadeposten:

 • economische schade bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid : deze post dient steeds in concreto te worden begroot vermits het hier gaat over het inkomstenverlies dat steeds bewezen kan worden (bijvoorbeeld aan de hand van een loonfiche, …);
 • de meerinspanningen die moeten geleverd worden bij het hervatten van de professionele activiteit;
 • economische schade bij blijvende arbeidsongeschiktheid waarin zowel het inkomstenverlies als de economische waardevermindering op de arbeidsmarkt en de meerinspanningen in aanmerking komen. De vergoeding kan plaatsvinden door kapitalisatie (eenmalige vergoeding van alle toekomstige schade), door de betaling van een geïndexeerde rente of door toekenning van een vergoeding per punt (per percentage ongeschiktheid);
 • economische schade bij overlijden, zijnde het verlies van het inkomen van de overledene voor de nabestaanden;
 • economische waarde huishoudelijke arbeid, zijnde de hulp van derden binnen het huishouden;
 • hulp van derden, buiten het huishouden, voor de verpleging en de verzorging;
 • morele schade omvattende de pijnen en smarten alsook de courante ongemakken met betrekking tot bepaalde activiteiten (tuin, sport, hobby, …);
 • morele schade bij overlijden van een naastbestaande;
 • schade ex haerede of de morele schade die toegekend wordt aan de nabestaande indien het slachtoffer zich bewust was van zijn nakend overlijden;
 • esthetische schade bepaald op basis van een schaal van 1 op 7 die op medisch vlak beoordeeld wordt.

De tabel voorziet daarnaast ook enkele vaak voorkomende materiële schadeposten zoals:

 • kledij en bagage;
 • gebruiksderving van motorvoertuigen;
 • het verlies van een schooljaar;
 • Administratiekosten;
 • Medische kosten na consolidatie;
 • Begrafeniskosten.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK