Kennisbank Verkeersrecht Ongeval Slagen en verwondingen in het…

Slagen en verwondingen in het verkeer

1. Straffen uit het Strafwetboek

Wanneer een bestuurder of persoon bij een verkeersovertreding onopzettelijk letsels toebrengt aan een slachtoffer, al dan niet met de dood als gevolg, dan riskeert de overtreder voor dit misdrijf volgens de bepalingen uit het strafwetboek vervolgd en veroordeeld te worden.

Art. 419 bis Sw Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 8000 euro. Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 400 euro tot 16000 euro.

Art. 420 bis SW Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft (met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden) en met geldboete van 400 euro tot 4000 euro of met een van die straffen alleen. Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 400 euro tot 8000 euro.

De zaak zal in principe nog steeds door de Politierechter worden behandeld, die evenwel op basis van het Strafwetboek zal oordelen.

Dit wil ook zeggen dat de klassieke verdedigingsgronden uit het Strafwetboek van toepassing zijn. Denk bijvorbeeld aan verzachtende, maar ook verzwarende omstandigheden.

Ook de klassieke strafmodaliteiten zoals bijvoorbeeld de opschorting en het uitstel blijven in principe van toepassing.

2. Vluchtmisdrijf

In de verkeerswetten zijn er verschillende extra bepalingen waarbij de bestraffing wordt verhoogd in geval van slagen en verwondingen.

In geval van vluchtmisdrijf na een ongeval met gewonden wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang. (Art. 33 § 2 Wet Wegverkeer)

Heeft het ongeval voor een ander de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.

3. Schadevergoeding bij slagen en verwondingen

Het slachtoffer van slagen en verwondingen kan in aanmerking komen voor een schadevergoeding op grond van art. 1382 en 1383 BW. De dader zal, indien de schade volledig door hem werd toegebracht, de geleden schade integraal moeten vergoeden.

Wanneer de zaak voor de Politierechtbank komt, kan u zich Burgerlijke Partij stellen. Wij staan u daar graag in bij.

Wanneer de zaak door het Openbaar Ministerie werd gerangschikt zonder gevolg of geseponeerd, moet men zich tot de Burgerlijke Rechtbank wenden om alsnog een schadevergoeding te eisen.

4. Slachtoffer slagen en verwondingen

Bent u een slachtoffer van slagen en verwondingen? Wij staan u graag bij in de procedure tegen de dader(s). Tijdens een eerste gratis afspraak wordt het dossier besproken en worden de slaagkansen op schadevergoeding ingeschat.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK