Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Een overtreding met een wagen…

Een overtreding met een wagen van de vennootschap?

Begaat u of iemand anders een overtreding met de wagen van de vennootschap, dan ontvangt u als zaakvoerder van de vennootschap een proces-verbaal met het verzoek om de identiteit van de chauffeur aan te geven. Is het verplicht de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken? Wat zijn de eventuele gevolgen en risico’s?

Overtreding met auto van de zaak

Wanneer een bestuurder een overtreding begaat met een wagen die ingeschreven is op naam van de vennootschap zal de zaakvoerder een proces-verbaal ontvangen met de vraag om de indentitiet van de bestuurder die de feiten beging mee te delen.

Er is geen probleem dat u als zaakvoerder uw werknemer zelf de boete laat betalen, ook al heeft hij die opgelopen tijdens de uren. Híj heeft immers de overtreding begaan. Binnen de vennootschap kan u dus perfect de policy hanteren dat wie een overtreding begaat, deze de boete zelf moet betalen.

Verplicht de identiteit meedelen?

Als zaakvoerder bent u wettelijk verplicht te reageren en de identiteit van de betrokken bestuurder mee te delen.

Art. 67ter: Wanneer een overtreding is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, zijn de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt, ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig, behalve wanneer zij diefstal, fraude of overmacht kunnen bewijzen.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. De Koning kan de formaliteiten bepalen die gevolgd dienen te worden bij de overmaking van de identiteit.

Indien de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de onmiskenbare bestuurder meedelen.

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt als houder van de kentekenplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.

Sanctie of boete als men niet reageert?

Antwoordt men als zaakvoerder van de vennootschap niet op het proces-verbaal, dan zal het Openbaar Ministerie ook niemand echt kunnen veroordelen voor de overtreding zelf. Een vennootschap kan niet strafrechtelijk gestraft worden voor een verkeersovertreding.

De vennootschap en/of de zaakvoerder riskeert zelf wel een dagvaarding te krijgen van het Openbaar Ministerie voor het niet mededelen van de identiteit van de chauffeur en kan daarvoor een zware boete opgelegd krijgen.

Artikel 29ter Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 1600 euro tot 32000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft, hij die de verplichtingen bedoeld in artikel 67ter niet nakomt.

Deze straffen kunnen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Zomaar niet reageren is dus geen optie. Het openbaar ministerie zal de zaak immers niet zomaar loslaten.

Geen rijverbod?

Belangrijk is dat de Politierechter volgens artikel 29ter van de Wet op het Wegverkeer aan de vennootschap geen rijverbod kan opleggen, maar enkel een ernstige boete. De zaakvoerder zou er dus voor kunnen opteren om de identiteit niet mee te delen, waarbij er enkel een hoge boete wordt geriskeerd.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK