Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Parkeerovertreding

Parkeerovertreding

Als deelnemer aan het verkeer heeft u ongetwijfeld ooit wel eens een parkeerboete of retributie gekregen. Maar wat is nu juist het verschil tussen een parkeerretributie, GAS -boete en een parkeerboete?

1. De parkeerretributie vs. parkeerboete?

De parkeerboete en de parkeerretributie worden vaak met elkaar verward. In de volksmond zal men een parkeerretributie vaak ook een parkeerboete noemen. De twee zijn nochtans niet hetzelfde, maar wat is het verschil?

In vele steden en dorpen moet u betalen om te mogen parkeren. Een parkeerretributie wordt dan ook uitgeschreven door de stad of door een privé-maatschappij wanneer u niet betaald heeft om te parkeren. Deze retributie die u wordt aangerekend vervangt als het ware uw parkeergeld en geeft u vervolgens vaak ook het recht de komende uren daar te blijven staan. U kan het zien als de stad (of de privé-maatschappij) die u alsnog parkeergeld in de vorm van de retributie aanrekent.

Een parkeerboete kan enkel worden uitgeschreven door de politie.

Indien u meent dat deze retributie u onterecht werd aangerekend kan u deze steeds betwisten. De advocaten van Advo-Recht.be staan u hier uiteraard graag in bij.

2. De GAS-boete

Gemeenten en steden pakken foutparkeerders steeds meer aan via Gemeentelijke Administratieve Sancties, ook wel de GAS-boetes genoemd.

Dit wil zeggen dat een bevoegde gemeentelijk of stedelijk ambtenaar u voor een overtreding op de regels betreffende stilstaan en parkeren een GAS-boete kan opleggen van 55 euro tot 330 euro. De hoogte van de GAS-boete hangt af van de zwaarte van de inbreuk en het gevaar dat deze inbreuk met zich meebrengt voor andere weggebruikers.

Zo kunnen we 3 categorieën van overtredingen onderscheiden:

  1. 55 euro: De lichtste categorie betreft boetes voor overtredingen van een parkeer- of stilstandsverbod op bijvoorbeeld een woonerf, of het parkeren voor de poort van een private parking of bij een bushalte.
  2. 110 euro: Parkeren of stilstaan op een autosnelweg of parkeren op een plaats waar dit gevaar oplevert voor andere weggebruikers (bv. parkeren op het trottoir of fietspad, te dichtbij een zebrapad, zonder officiële kaart parkeren op plaatsen voor personen met een handicap, …).
  3. 330 euro: stilstaan of parkeren op een spooroverweg

Wat kan u doen als u niet akkoord ga met de GAS-boete?

Het bericht van overtreding dat u mogelijk aantreft op uw auto vermeldt wel het soort overtreding maar nog niet het boetebedrag. Dit bedrag wordt achteraf bepaald door de sanctionerend ambtenaar. De sanctionerend ambtenaar stuurt u een (niet-aangetekende) brief met daarin informatie over de overtreding en de hoogte van de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). U dient deze boete binnen de 30 dagen te betalen, tenzij u een bezwaar indient bij de sanctionerend ambtenaar.

Bij foutparkeerboetes vanaf 110 euro kunt u in dat bezwaar aangeven dat u dit mondeling wenst te komen toelichten bij de sanctionerend ambtenaar.

Er zijn 3 scenario’s wanneer u niet akkoord gaat en/of niet betaalt:

  1. Tekent u bezwaar aan en wordt uw bezwaar ingewilligd? Dan ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging en wordt het dossier afgesloten.
  2. Dient u een bezwaar in en wordt uw bezwaar afgewezen? Dan ontvangt u een schriftelijk bericht dat u de boete moet betalen binnen een nieuwe termijn van 30 dagen. Dit bericht geldt meteen ook als eerste herinnering. Betaalt u niet binnen die termijn, en tekent u geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgt er een invordering via de gerechtsdeurwaarder.
  3. Heeft u geen bezwaar ingediend maar betaalt u niet binnen die eerste termijn van 30 dagen? Dan ontvangt u een herinnering met het verzoek de boete alsnog te betalen binnen een nieuwe termijn van 30 dagen. Betaalt u niet binnen die termijn, en tekent u geen beroep aan bij de politierechtbank, dan volgt er een invordering via de gerechtsdeurwaarder.

3. De parkeerboete

De politie kan ook nog steeds foutparkeerders een boete opleggen op de klassieke manier.

U ontvangt dan een brief van de politie met daarin een proces-verbaal (pv) en een voorstel tot ‘onmiddellijke inning’.

Bent u het niet eens met de vaststellingen van de politie of vindt u dat u geen overtreding beging? Dan kunt u het antwoordformulier invullen en terugsturen naar de politie.

U vindt het antwoordformulier op de achterzijde van een van de twee exemplaren van het proces-verbaal. Indien u betaalt zal u niet voor de politierechter moeten verschijnen. Als u echter gegronde redenen hebt om te betwisten betaalt u de minnelijke schikking uiteraard beter niet.

Wanneer u toch wordt gedagvaard voor de politierechter kan u worden veroordeeld tot een geldboete van 20,00 euro tot 250,00 euro, maal opdeciemen (x 8). Hier bovenop kan de rechter, indien dit volgens hem aangewezen is, eveneens een rijverbod van minimum 8 dagen opleggen.

Indien u meent dat u onterecht een parkeerboete of GAS-boete werd aangerekend kan u deze steeds betwisten.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK