Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Rijden zonder verzekering

Rijden zonder verzekering

Voor elke wagen die in het verkeer wordt gebracht dient men minstens een burgerlijke aansprakelijkheids- of BA – verzekering af te sluiten. Zo wil men verzekeren dat de schade die ontstaat door een ongeval alleszins wordt gedekt door de verzekering van diegene die aansprakelijk is voor het ongeval. Op die manier zal de niet-aansprakelijke schadelijder nooit geconfronteerd worden met een onvermogende tegenpartij. Maar wat zijn nu juist de gevolgen wanneer iemand toch met een wagen rijdt dewelke niet over de verplichte verzekering beschikt.

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is verplicht

Eerst en vooral is het wettelijk verplicht als eigenaar om de burgerlijke aansprakelijkheid van uw wagen te verzekeren. Enkel en alleen als uw wagen correct verzekerd is mag u met uw wagen de baan op. De burgerlijke aansprakelijkheid verzekering zal namelijk de schade dekken die u eventueel met uw wagen aan derden toebrengt.

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering kan je afsluiten bij vrijwel elke verzekeringsmaatschappij. Best neemt u eerst contact op met een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die vervolgens voor u zal bemiddelen bij de verschillende maatschappijen om u op deze manier de meest interessante verzekering te kunnen aanbieden. Wanneer u uw wagen op correcte wijze verzekerd hebt ontvangt u een verzekeringsbewijs. Dit bewijs moet u op eerste verzoek van een bevoegd persoon kunnen tonen.

Let op! Net als het keuringsbewijs moet u uw verzekeringsbewijs steeds in uw wagen hebben liggen. Zelfs indien u verzekerd bent riskeert u een bestraffing wanneer u het bewijs hiervan niet in uw wagen bewaart.

Rijden zonder verzekering

Indien u rijdt zonder geldige verzekering voor uw wagen draagt u een enorm, en vooral financieel, risico. Zo zal u alle schade dat uw onverzekerde wagen toebrengt aan derden moeten terugbetalen wanneer u aansprakelijk bent voor het ongeval. Deze schade kan beperkt zijn tot minieme blikschade, maar kan eveneens zeer verstrekkend zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van zware persoonlijke letselschade.

Hiernaast zal u ook nog eens bestraft worden voor het rijden zonder verzekering. U zal naar alle waarschijnlijkheid een dagvaarding ontvangen van het parket van de procureur des konings waarbij u opgeroepen wordt om voor de politierechtbank te verschijnen.

Geen geldige verzekering, auto in beslag genomen

Indien de politie na controle vaststelt dat uw wagen niet is verzekerd mag uw wagen conform artikel 20 wet 21.11.1989 in beslag worden genomen.

Artikel 20 van deze wet bepaalt:

“Onverminderd de bevoegdheden verleend door het Wetboek van strafvordering, kan iedere officier van gerechtelijke politie en iedere ambtenaar of agent van de openbare macht die bevoegd is om proces-verbaal op te maken wegens overtreding van deze wet, het rijtuig immobiliseren of beslag leggen op het rijtuig of op de kentekenplaten ervan wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe een motorrijtuig dat in het verkeer is gebracht op de openbare weg of op een van de in artikel 2, § 1, bedoelde terreinen aanleiding kan geven, niet is gedekt. (…) Tijdens de duur van het beslag blijft het risico voor de eigenaar van het rijtuig.”

In de praktijk betekent dit dat u uw wagen zal moeten achterlaten en dat deze zal worden getakeld. De takel- en stallingskosten ten tijde van het beslag vallen ten laste van de eigenaar van de wagen. U krijgt vervolgens een termijn van 30 dagen om u in regel te stellen. Na het tijdig afsluiten van een geldige verzekering voor uw wagen en het betalen van alle kosten zal het beslag worden opgeheven. U zal terug in bezit worden gesteld van uw wagen. Doet u dit niet dan zal de wagen verder in beslag worden genomen en/of verbeurd worden verklaard.

Let op! De politie zal u eveneens de mogelijkheid geven om vrijwillig afstand te doen van uw wagen. Het ondertekenen van dit document wil zeggen dat u afstand doet van uw eigendomsrechten op de wagen. De wagen zal vervolgens worden verkocht en met de opbrengst worden alle of een gedeelte van de kosten betaald. U bent niet verplicht dit document te ondertekenen!

Let op! Ook al heeft u weldegelijk een verzekering maar kan u deze niet tonen op het moment van de controle kan de politie uw wagen aan de kant houden totdat wordt bewezen dat de wagen effectief verzekerd is.

Indien u meer informatie wenst te bekomen over deze procedure kan u steeds omzendbrief 15/2013 raadplegen.

Straf voor rijden zonder verzekering

De eigenaar, maar ook de bestuurder, van een wagen die niet correct is verzekerd kan navolgende straffen opgelegd krijgen door de politierechtbank:

  • • Gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden
  • • Geldboete van 800 tot 8000 euro
  • • Of één bovenstaande straffen alleen
  • • Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar is mogelijk

Wanneer je geen verzekeringsbewijs in de wagen bij hebt kan je als bestuurder veroordeeld worden tot een geldboete van 80 tot 2000 euro.

Het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds

Men gaat uit van het principe dat door middel van een verplichte BA-verzekering de schade van de derde-schadelijder altijd betaald wordt door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Dit systeem komt echter op de helling staan wanneer de wagen die aansprakelijk is voor het ongeval en de schade geen BA-verzekering heeft afgesloten, alsook persoonlijk niet voldoende vermogend is.

Om die reden werd het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in het leven geroepen. Indien de wagen van de aansprakelijke partij niet is verzekerd kan de schadelijder zich richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Dit fonds zal er dan voor zorgen dat de schade wordt vergoed. Vervolgens kan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de uitbetaalde bedragen gaan terugvorderen bij de aansprakelijke partij.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK