Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Slachtoffer van verkeersagressie?

Slachtoffer van verkeersagressie?

Wat is verkeersagressie?

Verkeersagressie is agressief gedrag dat zich voordoet in het kader van het wegverkeer. Vaak zal de verkeersagressie zich uiten in het begaan van opzettelijke overtredingen, het hinderen van elkaar, bumperkleven, maken van gebaren, schelf-of vechtpartijen, of het beschadigen van elkaars wagen.

 

Slachtoffer van verkeersagressie?

Ben je slachtoffer van verkeersagressie, dan kan je hiervan aangifte bij de Politie doen. Meer dan de helft (57 procent) van de Belgen zei in 2017 slachtoffer geweest te zijn van agressief gedrag in het verkeer. Dat volgt uit een peiling van Vias Institute.

Is de agressie acuut en lijkt het dat ze niet onmiddellijk zal stoppen, bel dan meteen de Lokale Politie of het algemeen noodnummer 101 of 112. Geef zo gedetailleerd mogelijk de locatie waar je je bevindt.

Ben je slachtoffer geweest van verkeersagressie en is de tegenpartij of agressor niet meer op de plaats van de feiten, dan doe je nadien best aangifte op het politiekantoor. Zorg voor voldoende gegevens zodat het dossier goed behandeld kan worden. Denk aan de naam en telefoonnummer van getuigen, nummerplaat van het voertuig van de agressor, plaats van de feiten, …

Een aangifte van verkeersagressie wordt genoteerd in een proces-verbaal. Als er getuigen zijn, worden die uitgenodigd om een verklaring af te leggen. De politie zal de verdachte van de feiten, de agressor, opsporen en ook hij zal om een verklaring gevraagd worden.

Het dossier van de verkeersagressie wordt gestuurd naar de Procureur des Konings. Deze magistraat beslist over de verdere vervolging van de verdachte.

Wees altijd rustig en voorziend in het verkeer. Vertrek op tijd en laat je rijgedrag niet beïnvloeden door de agressiviteit van andere weggebruikers.

Is verkeersagressie strafbaar?

Hoewel in verband met een of meer vormen van agressief gedrag in het verkeer geen specifieke tenlastelegging of strafbaarheid bestaat, mag niet uit het oog worden verloren dat zowel het Strafwetboek als de wetten betreffende de politie over het wegverkeer de mogelijkheid bieden verschillende types van inbreuken te beteugelen.

Belangrijk voor de beoordeling van verkeersagressie is de richtlijn van de minister van Justitie van 20 juli 2000. Zij heeft tot doel de aandacht van de politiediensten en van de leden van het openbaar ministerie te vestigen op overtredingen die zich voordoen in omstandigheden die van hen een uniforme en stelselmatige reactie vereisen.

In deze richtlijn worden twee gevallen van verkeersagressie onderscheiden:

  • Agressieve verkeersovertredingen: agressie die zich uit via overtredingen van de verkeersregels, te weten overtredingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 uitgevaardigd ter uitvoering van de wetten gecoördineerd op 16 maart 1968 of elke situatie gekenmerkt door een samenloop van overtredingen, waarvan ten minste één van voornoemde regels.
  • Andere overtredingen met agressief karakter: agressie die tot uiting komt door overtredingen gepleegd in het kader van het wegverkeer zonder dat er sprake is van een specifieke verkeersovertreding (bijvoorbeeld slagen en verwondingen toegebracht na een woordenwisseling tussen twee automobilisten). In dit geval is er sprake van overtredingen met agressief karakter, zonder dat evenwel verkeersregels zijn overtreden.

Agressieve verkeersovertredingen

Onder agressieve verkeersovertredingen in het kader van de verkeersregels moet worden verstaan:

  • • Elke overtreding van de Wegcode die wetens is begaan en wordt gekenmerkt door het oogmerk aan anderen schade te berokkenen of het normale besturen van hun voertuig te verstoren;
  • • Elke overtreding van dezelfde regels die wetens is begaan in omstandigheden die dermate gevaarlijk zijn dat de dader zich bewust had moeten zijn van het risico dat hij aan derden schade had kunnen berokkenen of het normale besturen van het voertuig door de weggebruiker had kunnen verstoren, zelfs als die gevolgen zich niet hebben voorgedaan;

De agressieve aard van de overtreding kan vooral worden afgeleid uit het gegeven dat de overtreding bewust is gepleegd, met andere woorden gedrag waarvan de dader wist of moest weten dat het een overtreding is van de verkeersregels. Bovendien moet zijn voldaan aan ten minste één van de volgende criteria:

  • het oogmerk schade te berokkenen aan een derde of het normale besturen van zijn voertuig te verstoren;
  • het gevaarlijk karakter van het rijgedrag;

De opzettelijkheid van het agressieve gedrag moet tot uiting komen in de omstandigheden waarin de overtreding is begaan. De verbaliserende en de gerechtelijke autoriteiten kunnen rekening houden met de volgende criteria:

  • de herhaling van overtredingen in korte tijd of veelvuldige overtredingen;
  • de hardnekkigheid in het overtredend gedrag;
  • elke andere omstandigheid waaruit de wil om schade te berokkenen aan een andere weggebruiker blijkt.

Ook bij de beoordeling van de gevaarlijke aard van het rijgedrag moet rekening worden gehouden met de omstandigheden van tijd en plaats.

 

Andere overtredingen met agressief karakter

In dit verband zijn inzonderheid situaties bedoeld waarin een automobilist naar aanleiding van een gebeurtenis in het verkeer een andere weggebruiker lichamelijk aanrandt, bedreigt of beledigt, dan wel het voertuig van die weggebruiker beschadigt.

Wat zijn de straffen of boetes op verkeersagressie?

Gewone overtredingen die geen ongeval hebben veroorzaakt

Indien bij agressieve verkeersovertredingen een minnelijke schikking wordt voorgesteld, kan het Openbaar Ministerie haar gehanteerde tarieven verdubbelen. Wat het exacte bedrag zal zijn hangt natuurlijk af van de overtredingen die begaan werden.

Zware overtredingen die geen ongeval hebben veroorzaakt

Ook hier zal, indien een minnelijke schikking wordt voorgesteld, het Openbaar Ministerie haar gehanteerde tarieven verdubbelen. Wat het exacte bedrag zal zijn hangt natuurlijk af van de overtredingen die begaan werden.

Evenwel kan het Openbaar Ministerie, gelet op de ernst en de bijzondere omstandigheden waarin de overtreding is begaan, ook overgaan tot dagvaarding.

Overeenkomstig de richtlijn van 7 december 1998 betreffende een eenvormig vervolgingsbeleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs moet de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor een termijn van 15 dagen in overweging worden genomen wanneer het gaat om een zware overtreding zoals bepaald in punt II.B.5-5c waarbij één of meer weggebruikers ernstig in gevaar zijn gebracht of als de overtreding in gevaarlijke omstandigheden is begaan.

Bij dagvaarding moet de magistraat het verval van het recht tot sturen op grond van artikel 38 §1 van de wetten gecoördineerd op 16 maart 1968 vorderen.

Het Openbaar Ministerie kan in geval van dagvaarding eveneens de immobilisatie of de verbeurdverklaring van het voertuig vorderen indien deze maatregel gerechtvaardigd en evenredig blijkt.

Gewone of zware agressieve overtredingen die een ongeval hebben veroorzaakt met lichamelijk letsel of de dood van het slachtoffer tot gevolg.

In dergelijke gevallen moet worden gedagvaard. De omschrijving van de feiten als onopzettelijke of opzettelijke verwondingen of slagen, onopzettelijk doden, in voorkomend geval kwaadwillige belemmering vormen een grondslag om vervolging in te stellen.

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, het vorderen dat een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld, alsook ingevolge de wet op de voorlopige hechtenis vorderen dat een bevel tot aanhouding wordt uitgevaardigd.

Tijdens de procedure voor de Politierechtbank kan het openbaar ministerie het verval van het recht tot sturen vorderen wanneer een agressieve overtreding is begaan die een ongeval heeft veroorzaakt met lichamelijk letsel tot gevolg.

Bovendien is de immobilisatie of verbeurdverklaring van het voertuig mogelijk indien deze maatregel gerechtvaardigd en evenredig blijkt.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK