Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Snelheidsovertreding

Snelheidsovertreding

1. Algemeen

Wanneer u op de Belgische wegen sneller rijdt dan toegelaten begaat u een snelheidsovertreding en riskeert u een boete of bijkomende bestraffing.

Vooral de mate waarin de maximumsnelheid werd overschreden is van belang voor het gevolg dat er aan de overtreding zal worden gegeven.

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie in principe een onmiddellijke inning voorgesteld.

Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de Politierechtbank.

2. Tarieven boetes – onmiddellijke inning

a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

 • • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u: 53 euro;
 • • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km/u.

Wanneer u meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, of woonerf zal u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank. U riskeert een boete tussen de € 80 en € 4000, alsook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

b. op andere wegen:

 • • snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 53 euro;
 • • snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u: 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km/u.

Rijdt u op andere wegen meer dan 40 km/u te snel dan zal u ook worden gedagvaard voor de politierechtbank. U riskeert een boete tussen de € 80 en € 4000, alsook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

3. Minnelijke schikking

Wordt de onmiddellijke inning (boete) verzonden door de Politie niet betaald, dan kan het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking voorstellen.

De minnelijke schikking bedraagt 85,00 euro voor de eerste 10 km/u te veel. Per bijkomende kilometer boven de 10 km/u zal 11,00 euro extra worden aangerekend.

Van zodra men meer dan 30 km/u te snel rijdt binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf, of meer dan 40 km/u te snel op andere wegen, wordt u sowieso gedagvaard en zal u moeten verschijnen voor de politierechtbank.

4. Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Wanneer de politie vaststelt dat de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 km/u wordt overschreden binnen de bebouwde kom, een schoolomgeving of zone 30, dan kan deze steeds overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Ook wanneer op andere wegen dan hogergenoemde, de maximumsnelheid met meer dan 30 km/u wordt overschreden, kan er steeds worden overgegaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

5. Dagvaarding Politierechtbank

Het openbaar ministerie heeft steeds de mogelijkheid om u voor uw overtreding meteen te dagvaarden voor de Politierechtbank. In de meeste gevallen zal dit slechts gebeuren wanneer de onmiddellijke inning of de minnelijke schikking niet betaald werden.

In andere gevallen zal het openbaar ministerie vaak wel overgaan tot dagvaarding:

 • • snelheidsovertreding samen met andere overtredingen (alcohol, ongeval, …)
 • • recidive
 • • jonge bestuurder
 • • …

In de Politierechtbank riskeer je steeds een geldboete tussen € 80 en € 4000.

Reed je meer 20 km/u te snel binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, of woonerf, dan riskeer je ook nog een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Diezelfde regel geldt voor meer dan 30 km/u te snel op andere wegen. Vanaf 30 km/u snel binnen de bebouwde kom of 40 km/u te snel op andere wegen is de rechter zelfs verplicht het rijverbod uit te spreken tussen 8 dagen en 5 jaar.

De exacte straf zal de Politierechter uitspreken afhankelijk van de omstandigheden:

 • • de gemeten en gecorrigeerde snelheid
 • • voorgaande overtredingen
 • • probatiemogelijkheden zoals uitstel of opschorting
 • • werk
 • • …

6. Wat is de correctie bij een snelheidsovertreding?

 • • bedroeg je gemeten snelheid minder dan 100 km/u, dan bedraagt decorrectiemarge 6 km/u.
 • • bedroeg je gemeten snelheid méér dan 100 km/u, dan bedraagt de correctiemarge 6 %.

De politierechter kan steeds rekening houden met de gemeten snelheid en is niet verplicht de gecorrigeerde snelheid aan te nemen.

7. Pv en antwoordformulier

Enkele dagen nadat de snelheidsovertreding werd begaan, ontvang je een antwoordformulier van de politie. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde en is er ook plaats voorzien voor je verweermiddelen of protest.

Volgens art. 62, lid 8 Wegverkeerswet moet de politie, te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de overtreding, binnen een termijn van 14 dagen een afschrift van het proces-verbaal verzenden aan de vermoedelijke overtreder. Het is de datum van verzending die telt.

Indien de termijn van 14 dagen niet wordt gerespecteerd heeft dit niet tot gevolg dat met het proces-verbaal geen rekening meer zal gehouden worden, of dat het proces-verbaal nietig is geworden. Het proces-verbaal blijft geldig, maar verliest haar bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Vanaf dan geldt de pv enkel nog als inlichting en wordt het tegenbewijs eenvoudiger.