Werkstraf

Principe

Een werkstraf is het uitvoeren van een bepaalde activiteit of taak ten bate van de samenleving en dit in uw vrije tijd. De rechter kan enkel een werkstraf opleggen indien u daarmee instemt.

De werkstraf wordt opgelegd in aantal uren en kan in principe minimum 20 en maximum 300 uren bedragen.

De straf moet worden uitgevoerd binnen de 12 maanden na de veroordeling, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een verlenging rechtvaardigen. Denk aan overmacht, ziekte,… In principe zal de rechter ook een vervangende gevangenisstraf of geldboete uitspreken voor wanneer de opgelegde werkstraf niet wordt uitgevoerd.

De werkstraf zal uitgevoerd worden bij openbare diensten, verenigingen zonder winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk. Denk aan gemeentediensten, groendiensten, bejaardentehuizen, natuurverenigingen en bibliotheken.

De rechter kan zelf opmerkingen maken bij de concrete invulling van de werkstraf met het oog op de aard van de feiten en de werkstraf, maar het is de justitie assistent die u verder concreet zal begeleiden.

De justitie assistent helpt bij het vinden van een arbeidsplaats en zal controleren of u het nodige doet om uw werkstraf correct uit te voeren. Vervolgens zal de justitie assistent verslag uitbrengen bij de probatiecommissie. De probatiecommissie is de bevoegde instantie die controleert of de werkstraf goed wordt uitgevoerd. Bij problemen kan de probatiecommissie u oproepen voor een hoorzitting.

De probatiecommissie zal vervolgens een verslag van die zitting zenden aan de procureur des Konings. De procureur des Konings kan dan beslissen om de vervangende straf, die door de rechter werd voorzien, eventueel uit te voeren. De procureur zal rekening houden met aantal uren van de werkstraf dat u wel hebt gepresteerd.

Is een werkstraf ook mogelijk bij een inbreuk op verkeerswetgeving?

In principe kunnen alle feiten die door de politierechtbank worden beoordeeld worden bestraft met een werkstraf.

In de praktijk zijn rechters evenwel niet vaak geneigd om werkstraf uit te spreken voor verkeersinbreuken. Vele rechter menen dat er niet voldoende verband is tussen verkeersinbreuken en een werkstraf en leggen bijvoorbeeld eerder een rijverbod op.

Dit neemt niet weg dat elke zaak anders is en u steeds de rechter gemotiveerd kan verzoeken om een werkstraf.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK