RDR-Regeling

Assuralia conventies

Assuralia is de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt in principe alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn.

Met het doel om de vergoeding na een ongeval te versnellen, de procedure te vereenvoudigen en de kosten te drukken, sloten de verzekeringsondernemingen onder invloed van Assuralia een aantal overeenkomsten of conventies.

Deze afspraken of conventies zijn bindend voor de verzekeraars, maar niet voor de schadelijder. Ze werden niet in de wet opgenomen. Zo kan de schadelijder bepaalde aansprakelijkheidsprincipes die worden gehanteerd door de verzekeraars onderling, nog steeds betwisten.

RDR-Regeling

Voordien hanteerden de verschillende verzekeraars in het kader van de BA Autoverzekering vaak verschillende regels of principes die bepalen wie wanneer welke schade moet vergoeden. Deze verschillen leidden in het verleden vaak tot complexiteit en vertraging in de afhandeling van de schadegevallen.

Om dit te vermijden is in België de RDR-regeling, Reglèment Direct / Directe Regeling, tussen de verzekeraars onderling het leven in geblazen onder leiding van Assuralia.

Deze RDR-regeling houdt in dat de schade aan het voertuig van het slachtoffer (de verzekerde die niet aansprakelijk is voor het ongeval) eerst vergoed wordt en dat de verzekeraars pas achteraf zullen uitpluizen wie van hen de rekening moet betalen.

De RDR-regeling is enkel van toepassing op de materiële schade aan het voertuig. Vergoeding van lichamelijke schade of letsels valt buiten de RDR-Regeling.

Volgende voorwaarden moeten van toepassing zijn opdat de verzekeraars de RDR-regeling toe kunnen passen:

  • • Het verkeersongeval moet in België gebeurd zijn.
  • • De schade moet het gevolg zijn van een fysiek contact.
  • • Beide voertuigen moeten een geldige BA Autoverzekering hebben afgesloten in België. En wel bij één van de verzekeringsmaatschappijen die de RDR-conventie hebben ondertekend.
  • • Er moet een eenduidig en onbetwistbaar aanrijdingsformulier opgemaakt zijn.
  • • Het bedrag van de materiële schade aan het voertuig van het slachtoffer, mag het plafond van de RDR-conventie, 25.000 euro, niet overschrijden.

Indien u niet aansprakelijk bent voor het ongeval moet de schade aan uw voertuig in principe steeds door de tegenpartij worden vergoed. Zulks heeft tot gevolg dat de verzekeraar van de tegenpartij de schade moet vergoeden.

Wanneer beide verzekeraars evenwel deelnemen aan de RDR-conventie treedt de RDR-regeling in werking. De schade aan uw voertuig zal dan door uw eigen verzekeraar vastgesteld en vergoed worden. Uw verzekeraar zal het vergoede bedrag vervolgens achteraf verhalen bij de andere verzekeringsmaatschappij.

Conventie onschuldige slachtoffers

Uitbetaling schadevergoeding

Teneinde de vergoeding van onschuldige slachtoffers van een verkeersongeval te vereenvoudigen en te versnellen in het kader van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA Auto, BA Familiale of BA Uitbating), hebben de meeste verzekeraars zich eveneens bij de conventie ‘Onschuldige slachtoffers’ aangesloten.

Deze conventie heeft hoofdzakelijk tot doel ervoor te zorgen dat een onschuldig slachtoffer, die op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval, zich tot een verzekeraar kan wenden, die vervolgens binnen een termijn van 3 maanden na de aanvraag moet overgaan tot vergoeding van de schade.

Opnieuw zullen de betrokken verzekeringsmaatschappijen pas na de uitbetaling onderling de discussie over de aansprakelijkheid voor het ongeval aangaan en tot een finale afrekening komen. Immers sleept het debat tussen de verzekeraars over de aansprakelijkheid van elk van hun respectieve verzekerden vaak aan, zodat men als slachtoffer in de verleiding kan komen elke vergoeding te aanvaarden, nadat er al heel wat kosten werden voorgeschoten.

Minnelijke expertise

Wanneer de schade niet kan begroot worden, kan dat soms een reden zijn om niet tot vergoeding over te gaan.

Om hieraan te verhelpen voorziet de conventie eveneens dat er een minnelijke medische expertise zal plaatsvinden waarbij men een akkoord na zal streven over de schadegrootte en tot vergoeding kan worden overgegaan.

Geschillen rond deze toepassing vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Toepassingscommissie “Onschuldige slachtoffers” waarin vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen zetelen. Deze commissie kan zowel door slachtoffers als door verzekeringsondernemingen worden gevat.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK