Kennisbank Familierecht Algemeen Echtscheiding op basis van onherstelbare…

Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO)

echtscheiding onherstelbare ontwrichting

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting is een manier om een huwelijk te beëindigen wanneer er sprake is van een onomkeerbare situatie waarin het huwelijk niet meer kan worden voortgezet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de communicatie tussen de echtgenoten is verstoord of wanneer er sprake is van overspel of geweld binnen het huwelijk. In dit artikel bespreken we de procedure voor echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting en de mogelijke gevolgen daarvan.

 

Procedure voor echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Om een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting aan te vragen, moet de Familierechtbank worden gevat via een verzoekschrift of dagvaarding. In deze akte moeten de gronden voor de echtscheiding worden vermeld en moet worden aangetoond dat er sprake is van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

De rechtbank zal vervolgens een zitting plannen waarin de echtgenoten kunnen worden gehoord. De echtgenoten kunnen dan verklaren of zij akkoord gaan met de echtscheiding of niet. Deze beslissing zal van invloed zijn op de termijn van de echtscheidingsprocedure.

Bij niet-akkoord van één van de echtgenoten, wordt de termijn voor echtscheiding bepaald op één jaar na de feitelijke scheiding of de eerste zitting (art. 229 § 3 Burgerlijk Wetboek). Na verloop van deze termijn zal de rechtbank een vonnis wijzen waarin de echtscheiding wordt uitgesproken.

Als beide echtgenoten akkoord gaan met de echtscheiding, dan zal deze termijn korter zijn. De duurtijd hiervan is afhankelijk van de datum van de feitelijke scheiding (d.i. het moment waarop beide echtgenoten zijn ingeschreven op een verschillend adres) of de datum van de eerste zitting (art. 229 § 2 B.W.). De rechtbank zal dan doorgaans een nieuwe datum bepalen voor “herhaald verzoek”.

Men kan deze termijnen vermijden door te bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is van een onherstelbare ontwrichting (art. 229 § 1 B.W.). Dit is bijvoorbeeld het geval bij geweld, misbruik of overspel. Dit kan worden bewezen met alle middelen, zoals bijvoorbeeld een P.V., medische attesten of getuigenverklaringen.

Nadat de rechtbank een vonnis velt waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, moet dit nog worden betekend aan de andere ex-echtgenoot door een gerechtsdeurwaarder. Deze betekening doet namelijk de beroepstermijn lopen. Na het verstrijken van deze beroepstermijn wordt de echtscheiding definitief en zal de griffier het vonnis overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze zal op zijn beurt het nodige doen om dit aan te passen in de officiële registers.

 

Gevolgen van echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan gevolgen hebben voor onder meer de alimentatie, de verdeling van het vermogen en het ouderlijk gezag over eventuele kinderen. Wanneer er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding, zal de rechtbank ook een regeling voor de omgang en de (kinder)alimentatie vaststellen (ook wel onderhoudsbijdrage voor kinderen genoemd). Op elk moment is het ook mogelijk om een bemiddeling op te starten om deze regeling overeen te komen. Bij discussie, zal de rechtbank de knoop doorhakken. De rechtbank zal daarbij steeds oordelen in het belang van het kind. Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen ook door de rechtbank worden gehoord.

Bij de verdeling van het vermogen zal de rechtbank rekening houden met de huwelijkse voorwaarden (zoals een huwelijkscontract of bij gebreke daaraan, het wettelijk stelsel) en met het feit dat de echtgenoten gezamenlijk eigenaar zijn van het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Ook zal de rechtbank bepalen of er (partner)alimentatie betaald moet worden en zo ja, hoeveel en voor hoe lang. Partner-alimentatie is een persoonlijk onderhoudsgeld voor de mindervermogende of behoeftige ex-echtgenoot. Deze kan worden toegekend tijdens de echtscheidingsprocedure, maar ook na het definitief worden van de echtscheiding.

Bij echtscheiding valt namelijk ook de huwgemeenschap open (d.i. het gemeenschappelijk vermogen dat beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben opgebouwd). In vele gevallen wordt er dan een notaris aangesteld, die deze huwgemeenschap zal vereffenen en verdelen. Bij onenigheid komt de rechtbank tussen.

 

Conclusie

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting is een ingrijpende gebeurtenis waarbij veel zaken geregeld moeten worden. Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren over de procedure en de mogelijke gevolgen van een echtscheiding. Een gespecialiseerde advocaat kan u daarbij helpen.

Als u meer informatie wilt over echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting of als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een echtscheiding, kunt u contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in echtscheidingszaken en kunnen u bijstaan tijdens het hele proces. Wij zorgen ervoor dat uw belangen worden behartigd en dat er een regeling wordt getroffen die voor beide partijen acceptabel is.

 

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK