Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Drugs in het verkeer

Drugs in het verkeer

Speekseltesten

Sedert 2010 kan de politie bestuurder onderwerpen aan een speekseltest dewelke veel sneller resultaten oplevert dan de vroegere urinetest.. Op basis van deze speekseltest kan de politie dan achterhalen of een bestuurder onder invloed is van bijvoorbeeld cannabis, cocaïne, heroïne, amfetamine, etc.

 

Rijden onder invloed van drugs

Rijden onder invloed van drugs is niet toegelaten. Indien u een voertuig bestuurt binnen het verkeer terwijl u stoffen hebt genomen die uw rijvaardigheid beïnvloeden zoals cocaïne, cannabis, … bent u onder invloed van drugs en dus in overtreding met de wet.

Indien u stoffen hebt genomen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is het namelijk verboden om een voertuig te besturen.

Natuurlijk zijn er drug per drug wel enkele limietwaarden bepaald. Het zal dan ook afhangen van welke hoeveelheid van een bepaalde stof in uw lichaam aanwezig is, en of deze de limietnorm overstijgt, of u strafbaar bent.

 

Controle

Iedereen die op een openbare plaats een voertuig bestuurd, en dus ook fietsers, of op het punt staat een voertuig te besturen kan en mag worden gecontroleerd door de politie. Ook de personen die een bestuurder in opleiding begeleidt of op het punt staat een bestuurder in opleiding te begeleiden kan worden gecontroleerd. Verder is het nog mogelijk om aan iedereen die een verkeersongeval heeft veroorzaakt aan een controle te onderwerpen. Dit betekent dat ook voetgangers kunnen worden verplicht om een drugstest af te nemen.

Op basis van een vooraf opgestelde checklist zal de politie nagaan of een bestuurder uiterlijke kenmerken van drugsgebruik vertoont. Wanneer er minstens drie vakjes kunnen worden afgevinkt verspreid over twee verschillende rubrieken is er een indicatie van recent drugsgebruik. Men zal dan overgaan tot het afnemen van de speekseltest

Wanneer u bij een verkeersongeval bent betrokken kan de politie u onmiddellijk onderwerpen aan een speekseltest.

Wanneer de speekseltest positief is zal worden overgegaan op speekselanalyse of bloedanalyse. Wanneer de bloedanalyse of speekselanalyse een positief resultaat oplevert zal u worden gedagvaard voor de politierechtbank. Onze specialisten van verkeer-recht.be kunnen u steeds bijstaan.

 

Rijverbod?

Bij een positieve speekseltest zal de politie u altijd een onmiddellijk stuurverbod worden opleggen voor een periode van 12 uur. Ook al is de test negatief maar u zich in soortgelijk toestand bevindt als dronkenschap, kan u steeds een stuurverbod van 12 uren worden opgelegd. Indien u weigert om een speekseltest / speekselanalyse / bloedanalyse kan u steeds onmiddellijk een stuurverbod worden opgelegd van uren. Vervolgens zal u uw rijbewijs fysiek moeten afgeven aan de politie voor de duur van het stuurverbod.

Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Wanneer u positief test op de speekseltest/analyse, deze weigert, of zich duidelijk in een soortgelijke toestand van dronkenschap bevindt als gevolg van de inname van drugs, kan de politie contact opnemen met het openbaar ministerie (‘het parket’).

Het openbaar ministerie kan in dit geval tot onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs overgaan voor een periode van 15 dagen. Deze intrekking is verlengbaar tot een periode drie maanden.

 

Wat is de Straf voor drugs in het verkeer?

Het rijden onder invloed van drugs is een ernstige verkeersovertreding. De volgende gevallen worden dan ook bestraft met een geldboete van minimaal 200,00 euro tot maximaal 2.000,00 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen, indien de speekselanalyse of de bloedanalyse bepaalt dat u drugs hebt genomen; Indien u een persoon hebt aangezet of hebt uitgedaagd tot het besturen van een voertuig terwijl deze duidelijk onder invloed is van drugs; indien u een persoon die duidelijke tekenen vertoont van onder invloed te zijn van drugs een voertuig toevertrouwd om het te besturen; indien u een voertuig bestuurt tijdens de duur van het stuurverbod dat u werd opgelegd omwille van het rijden onder invloed van drugs; indien u weigert uw medewerking te verlenen aan een speekseltest of de analyses.

In voorkomend geval heeft de politierechter de mogelijkheid om een rijverbod op te leggen voor de duur van minimaal 8 dagen en ten hoogste 5 jaar.

De rechter kan u in voorgaande gevallen eveneens een rijverbod opleggen voor de duur van minimaal 8 dagen en ten hoogste 5 jaar. Daarbij kan de teruggave van uw rijbewijs afhankelijk worden gemaakt van het slagen in een medisch en of psychologisch onderzoek.

Wanneer de politie vaststelt dat u op regelmatige basis drugs gebruikt kan zij hiervan melding maken in het proces-verbaal.

Ook herhaaldelijke vaststellingen van rijden onder invloed van drugs kunnen een aanwijzing opleveren dat u kampt met een drugprobleem. Dit is belangrijk aangezien een gewoontegebruiker vaak op een andere wijze zal worden aangepakt als een gelegenheidsgebruiker. U zal aan de rechtbank kunnen aantonen dat u geen gewoontegebruiker door bijvoorbeeld zelf voorafgaandelijke een drugstest te ondergaan en de resultaten hiervan mee te nemen naar de zitting van de politierechtbank.

Heb je een dagvaarding ontvangen voor de Politierechtbank? Laat je steeds bijstaand door een advocaat verkeersrecht.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK