Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Vluchtmisdrijf (Art. 33 Wegcode)

Vluchtmisdrijf (Art. 33 Wegcode)

vluchtmisdrijf
Indien u na een ongeval de plaats van het ongeval verlaat vooraleer men dienstige vaststellingen kan doen, maakt u zich schuldig aan vluchtmisdrijf. Vaak rijst de vraag wat de term vluchtmisdrijf nu precies inhoudt en welke mogelijke straf of boete het vluchtmisdrijf met zich meebrengt. Ook het verschil tussen ‘vluchtmisdrijf’ en het ‘niet ter plaatse blijven’ is een belangrijk gegeven dat hierna verder wordt toegelicht.

 

Wat is vluchtmisdrijf?

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval, op een openbare plaats, en u verlaat de plaats van het ongeval om te vermijden dat de politie dienstige vaststellingen kan doen, maakt u zich schuldig aan vluchtmisdrijf. Hierbij is niet van belang of het ongeval door uw schuld werd veroorzaakt dan wel door een andere persoon. Indien u op één of andere wijze bij een ongeval bent betrokken mag u de plaats van het ongeval niet verlaten.

Wanneer u de plaats van het ongeval verlaat, pleegt u vluchtmisdrijf en kan u dit nadien niet meer goedmaken. Zelfs wanneer u spijt krijgt van uw vlucht en een uur later terugkeert of aangifte gaat doen bij de politie wist dit het gepleegde vluchtmisdrijf niet uit. Ook een visitekaartje achterlaten met naam en telefoonnummer doet geen afbreuk aan het vluchtmisdrijf. Het valselijk beweren dat iemand anders de bestuurder was tijdens een verkeersovertreding of ongeval kan ook als vluchtmisdrijf worden beschouwd.

Uiteraard mogen personen die gekwetst zijn wel naar het ziekenhuis en mag de plaats van het ongeval ook even worden verlaten om de hulpdiensten te verwittigen.

De wetgever heeft het vluchtmisdrijf opgenomen in artikel 33 §1 van de wegverkeerswet.

 

Kan een voetganger, fietser,… vluchtmisdrijf plegen?

Ja, u kan ook vluchtmisdrijf plegen wanneer u geen bestuurder bent. Zo kan u zich, wanneer u deelneemt aan het verkeer als voetganger, fietser, stepper, skateboarder of als passagier van een wagen eveneens schuldig maken aan vluchtmisdrijf.

 

Onopzettelijk vluchtmisdrijf kan niet

Vluchtmisdrijf vereist dat de betrokkene opzettelijk de plaats van het ongeval verlaat. U moet weten dat u betrokken was bij een ongeval en dat u hiervan opzettelijk bent van gevlucht. Het intentioneel element is dus vereist.

De meeste discussies betreffende vluchtmisdrijf gaan dan ook over het opzettelijk karakter. Hoewel het intentioneel element vaak door velen wordt betwist zullen de elementen in het strafdossier een indicatie aan de rechter geven wat betreft de geloofwaardigheid ervan. (Bv. Getuigen, camerabeelden, de zwaarte van het ongeval, dag of nacht,…)

 

Verschil vluchtmisdrijf en “niet ter plaatse blijven”

Uit het artikel 52 van de wegcode volgt dat partijen die betrokken zijn bij een ongeval ofwel gezamenlijk de vaststellingen moeten doen, dan wel dat zij de politie deze vaststellingen laten doen. Bij een ongeval met gewonden is de tussenkomst van de politie altijd verplicht.

Ook bij blikschade kan de tussenkomst van de politie gewenst zijn. Wanneer men echter de politiediensten niet binnen een redelijke termijn kan bereiken dient men zo snel mogelijk aangifte doen van het ongeval. Wanneer er gewonden zijn bij het ongeval wordt deze termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan bepaalt op 24u.

Het verschil tussen vluchtmisdrijf en het niet ter plaatse blijven is ‘de intentie’. Indien u niet de intentie had om uzelf aan dienstige vaststellingen te onttrekken heeft u zich mogelijk enkel schuldig gemaakt aan het “niet ter plaatse blijven”. Wanneer u echter reeds gedagvaard bent voor vluchtmisdrijf dan zal u de politierechter moeten trachten te overtuigen dat u niet de intentie had om u aan de dienstige vaststellingen te onttrekken doch dat u enkel niet ter plaatse bleef. De politierechter zal aan de hand van de omstandigheden van zaak hierover oordelen.

Doet u dit echter met succes dan zal de strafmaat veel lager liggen. Het “niet ter plaatse blijven” wordt namelijk minder streng bestraft dan vluchtmisdrijf. Het is een overtreding in de eerste graad. Zo riskeert u ten gevolge van dit misdrijf geen rijverbod. U zal wel nog gestraft kunnen worden met een geldboeten van 10,00 euro tot 250,00 euro (na opdeciemen komt dit op 80,00 euro tot 2.000,00 euro). (art. 29 § 2 Wegverkeersreglement).

 

Welke straf staat op vluchtmisdrijf? (Art. 33 Wegcode)

Bij vluchtmisdrijf zal u steeds gedagvaard worden om voor de politierechtbank te verschijnen. Wat de straf zal zijn ten gevolge van het vluchtmisdrijf zal afhangen van het feit of het een ongeval met of zonder gekwetsten betreft.

Wanneer men vluchtmisdrijf begaat na een ongeval zonder gekwetsten zal men worden gestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en / of met een geldboete van 200,00 euro tot 2.000,00 euro, vermenigvuldigd met de opdeciemen (x8). De rechtbank kan u hierboven op nog een veroordelen tot een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Een vluchtmisdrijf begaan na een ongeval met gekwetsten of een dodelijke afloop wordt bestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een een geldboete van 400,00 euro tot 5000,00 euro, vermenigvuldigd met de opdeciemen (x8). Hierbij zal men nog eens worden veroordeeld tot een rijverbod van minstens 3 maanden tot 5 jaar (of ineens levenslang). De teruggave van het rijbewijs zal worden afhankelijk gemaakt men van het opnieuw succesvol afleggen van het theoretische – en praktische rijexamen, alsook van de psychologische proef.

 

Slachtoffer

Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval waarbij de dader of een betrokken partij is weggevlucht doet u hier best onmiddellijk aangifte van bij de politie zodat het nodige kan worden gedaan om de gevluchte persoon te identificeren.

Verder verdient het de voorkeur om eveneens onmiddellijk aangifte te doen bij uw verzekeraar. Nadien zal u dan ofwel vergoed worden via de verzekeraars ofwel zal u een schadevergoeding moeten bekomen voor de rechtbank.

Indien de gevluchte persoon niet meer kan worden geïdentificeerd kan men zich richten tot het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF). Deze organisatie werd onder meer in het leven geroepen om onder meer schadevergoedingen uit te keren aan verkeersslachtoffers die geen verhaal kunnen uitoefenen tegen een verzekeringsmaatschappij.

 

Advocaat vluchtmisdrijf

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor de Politierechtbank? Uiteraard staan de advocaten van Advo-Recht.be u graag bij in een procedure ter uw verdediging.

Vooreerst moet worden nagekeken of voldaan is aan alle bestanddelen van het vluchtmisdrijf en of de feiten niet geherkwalificeerd moeten worden naar “het niet ter plaatse blijven”.

Verder zal de advocaat u bijstaan in de pleidooien voor de strafmaat.

Belangrijk is dat de bijstand van de advocaat in vele gevallen wordt gedekt door de rechtsbijstand verzekeraar. Neem contact met ons op voor een eerste afspraak.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK