Kennisbank Verkeersrecht Dagvaarding Dagvaarding Politierechtbank

Dagvaarding Politierechtbank

dagvaarding politierechtbank

Dagvaarding of Pro-Justitia?

Na het strafonderzoek door de Politie zal het Openbaar Ministerie de keuze maken om de zaak te seponeren, dan wel verder te vervolgen.

Indien het Openbaar Ministerie u verder wenst te vervolgen voor de begane verkeersinbreuken zal de Procureur des Konings een officiële dagvaarding verzenden waarmee u wordt opgeroepen om voor de Politierechtbank te verschijnen.

Deze betekening van de dagvaarding of Pro Justitia verloopt via de gerechtsdeurwaarder die u ervan officieel ter kennis stelt.

In uw dagvaarding of Pro Justitia staat:

  1. de dag, het uur en de Rechtbank waar u moet verschijnen;
  2. de feiten die u ten laste worden gelegd;

Mail ons vrijblijvend uw dagvaarding door, waarna wij u zullen adviseren.

Pro-justitia voorbeeld

Bij de meeste verkeersovertredingen zal u de dagvaarding ongeveer een jaar na de feiten ontvangen. Deze termijn kan korter of langer zijn naargelang de feiten en het noodzakelijke onderzoek, maar de dagvaarding moet in elk geval binnen de wettelijke verjaringstermijn verzonden worden.

In het verkeersrecht zijn verschillende verjaringstermijnen van toepassing voor de strafvordering, namelijk twee, drie of vijf jaar. Dit verschilt dus afhankelijk van het misdrijf. Voor de gewone verkeersinbreuken geldt dus de verjaringstermijn van 2 jaar. (Artikel 68 van de Wegverkeerswet)

 

Is mijn aanwezigheid op de rechtbank verplicht?

Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan is uw persoonlijke aanwezigheid niet verplicht op de dag van de zitting. U laat zich dan best wel vertegenwoordigen door een advocaat. De rechter kan later uw persoonlijke verschijning alsnog bevelen als hij uw aanwezigheid op een uitgestelde terechtzitting toch noodzakelijk vindt. (bv. bij ernstige feiten van dronkenschap) U kan steeds een attest voor uw werkgever bekomen bij de griffier dat u aanwezig was in de Politierechtbank de dag van verschijning.

Het is niet noodzakelijk om een advocaat te nemen, maar wel zeker aan te raden. Een advocaat gekend in verkeersrecht zal u onder andere kunnen bijstaan bij het verloop van de procedure, het verzamelen van bewijzen, het pleidooi, … In vele gevallen zullen de kosten van een advocaat worden betaald door de rechtsbijstandverzekeraar, neem dus zeker gratis contact op om dit te verifiëren.

Wanneer u kiest om zelf aanwezig te zijn, dient u uw dagvaarding en identiteitsbewijs bij zich te hebben. Ook als u samen met uw advocaat naar de zitting gaat.

De zittingen van de rechtbanken zijn in principe openbaar. Dit betekent dat de deuren van de gerechtszaal moeten open zijn en om het even wie de zaal mag betreden, niet alleen de beklaagden en al diegenen die betrokken zijn bij een rechtszaak, maar ook het publiek, zoals bijvoorbeeld een journalist.

De rechtbank kan bevelen dat de zitting of een bepaald deel ervan achter gesloten deuren plaatsvindt, bijvoorbeeld als er gevaar is voor de orde of de goede zeden. U kan als beklaagde ook de sluiting van de deuren vragen als u vreest dat de openbaarheid u persoonlijke schade kan berokkenen. De rechter is evenwel niet verplicht om hierop in te gaan. Als de zitting achter gesloten deuren verloopt, worden alleen de betrokken partijen en hun advocaat toegelaten tot de zittingszaal.

Indien u niet aanwezig bent op de zitting zal de rechter uitspraak doen bij verstek. Tegen dit verstekvonnis staan in principe nog verschillende rechtsmiddelen open zoals verzet en hoger beroep.

Lees hier verder voor meer info over het verzet en het hoger beroep.

 

Verloop van de terechtzitting

Bij aankomst op de Politierechtbank meldt u zich aan bij de griffier, de bode of de zittingsdeurwaarder van de kamer van de Politierechtbank.

In de politierechtbank zetelt één rechter die tijdens de zitting wordt bijgestaan door een griffier. De correctionele rechtbank zetelt meestal met één rechter, maar kan in bepaalde gevallen met drie rechters zetelen.

Vervolgens wacht u tot uw zaak wordt behandeld. In principe krijgen de beklaagden met een advocaat voorrang op zij die alleen in persoon aanwezig zijn. Wanneer de rechter uw zaak oproept, staat u recht en neemt u plaats waar de rechter aanwijst.

Tijdens de behandeling van het dossier zal eerst het openbaar ministerie, vertegenwoordigt door de Procureur des Konings, de feiten overlopen en de bijhorende straf vorderen. Het openbaar ministerie kan gelet de omstandigheden nog steeds de vrijspraak, of een gepaste straf of andere maatregel, vorderen.

Na de vordering van de Procureur des Konings zal u zich vervolgens kunnen verdedigen, al dan niet vertegenwoordigt door uw advocaat.

Nadien zal de Politierechter vaak ter zitting al uitspraak doen. Enkel bij meer complexe zaken kan het dossier kort in beraad worden genomen. Als de uitspraak niet op het einde van de zitting gebeurt, deelt de rechter u de datum mee waarop de uitspraak volgt. De vordering van het openbaar ministerie moet niet worden gevolgd door de Politierechter.

Bent u of uw advocaat aanwezig tijdens de zitting, dan wordt u op tegenspraak veroordeeld. Het is van belang dat u of uw advocaat op die dag kennis neemt van de uitspraak, aangezien de termijn om hoger beroep aan te tekenen begint te lopen vanaf de uitspraak van het vonnis.

Indien u niet aanwezig bent op de zitting zal de rechter uitspraak doen bij verstek. Tegen dit verstekvonnis staan in principe nog verschillende rechtsmiddelen open zoals verzet en hoger beroep.

 

Bewijsmiddelen

Tijdens de behandeling van uw zaak door de Politierechter heeft u het recht zich te verdedigen. Probeer u steeds goed voor te bereiden en neem de nodige bewijsstukken reeds mee naar de Rechtbank.

Ter zitting kan u steeds verzoeken om een kort uitstel om alsnog een advocaat te raadplegen of extra bewijsstukken te verzamelen, waar de Politierechter naargelang de omstandigheden al dan niet mee zal instemmen.

Hiernaast heeft u ook het recht om conclusietermijnen te verzoeken aan de Politierechter, om u toe te staan de middelen tot verdediging schriftelijk uit te werken.

 

Strafdossier of dossier van rechtspleging

Het strafdossier of dossier van rechtspleging wordt u ter beschikking gesteld vanaf de dagvaarding tot de dag van de terechtzitting. In dit dossier, dat als basis zal dienen voor de behandeling van uw zaak voor de rechtbank, bevinden zich alle bewijsstukken, die in de loop van het strafonderzoek zijn samengebracht door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter.

Het dossier bestaat hoofdzakelijk uit processen-verbaal, die naar aanleiding van onderzoeksverrichtingen (vb. verhoor, huiszoeking,…), zijn opgesteld door de Politie.

Men kan het strafdossier steeds voorafgaand inkijken op de griffie van de Politierechtbank die uw zaak zal behandelen. De griffie is toegankelijk van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u.

Klik hier voor meer informatie en de locaties aangaande de verschillende rechtbanken.

Tegen betaling kunt u ter griffie ook verzoeken om een kopie van het gehele of een gedeelte van het dossier. Vanaf de derde kopie betaalt u € 0,25 per bladzijde, zonder dat het totaal bedrag meer dan € 1.250,00 mag bedragen.

 

Op zoek naar een advocaat voor de Politierechtbank?

Indien u een advocaat voor de politierechtbank zoekt kan u perfect een beroep doen op Advo-Recht.be. In de meeste gevallen worden de kosten van uw advocaat volledig gedekt door uw verzekeraar.

Neem contact op met ons via het telefoonnummer 03 880 80 20, per e-mail, of via het contactformulier op onze website.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK